ࡱ>   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHISKLMNOPQRTUVWXYRoot Entry F@_2@#SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8pMacros @/@/ !"#$%&'()*+,-./01234679:;<>@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Oh+'0 , < H T `lt|ZWcyf[SU\ mS9eiRe_o(u7bNormaluQ28@@FO@ v=@@YofMicrosoft Office Word՜.+,D՜.+,HPXlt| _o-NV /F (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.9175i0* pHdProjectQ(@= l _ J< rstdole>stdoleP h%^*\G{00VBA@/@/dirm__SRP_0?__SRP_15020430-C 0046}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\e2.tlb#OLE Automation`ENormalENCrmaQF# *\Cd..\_# OfficiOfici!#G{2DF8D04C-5BFA-101B-BHDE5iAAg4 2igram Files (x86)\Common \Microsoft Shared\OFFICE14\MSO.DLL#P 14.0 Ob Library'@NTKOSecSignControlLIB>*TKO S5c@ignCLnprlLIB3 pAA4B3716-B61C-4BCC-@AEE7-07D3C0DDA}#$pyO;NIN``TZQvAS]N'Y|^y [sf[b]\OĉS06R^S0yf[S{t 9hnc 0-NNSNlqQTVؚI{Yel 0 0-NqQ-N.YRlQSsQNZWcT[UnfؚI{f[!hZQY[ Nv!h#6Rv[ea 0 0-NVqQNZQnfؚI{f[!hWB\~~]\OagP 0 0UwؚI{f[!h[LZQY[ Nv!h#6R[e~R 0T gsQl_lĉ ~Tf[b[E 6R[,gĉR0 ,{Nag f[b/fNyB\!kvhQe6RؚI{LNf[b01u-nWS^Nl?e^[ Yef[NRcSUwYeS{tTc[0 ,{ Nag f[b[LZQY[ Nvb#6R0-NqQ-nWSLNb/gf[bYXTO/ff[bv[8h_ ~N[f[b]\O0b\O:Nf[bvl[NhN (WbZQY[ N Olrz0WLOLCg hQb#f[bvL?e{t]\O0 ,{Nz ZQYO~bNXTSL# ,{Vag ZQY/ff[bv[8h_ [f[b]\O[LhQb[ [ZQv^hQ# e\L{ZQlZQ0Rf[l!hv;NSO#N bcf[bSU\eT Q[f[b͑'Y vcw͑'YQgbL /ec!hOlrz#0WLOLCg ONNMbW{Q:N-N_vTyNR[b0 ,{Nag ZQY~bNXT:NfN0oRfN0~YfN0ZQYYXT0bZQYZQYYXT9 T NLZQYoRfN2 T0ZQYO~bNXT-N ^ gZQY]\ObN~Yef[USMO#N1-2 T0 ,{mQag ZQYv;NL#/f N R[R:_ZQv?el^ (u`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``fkň4Y0c[[0cR]\O NeX:_ V*NaƋ ZW[ V*NO ZWQZP0R $N*N~b R:_f[bZQYꁫ^ EQRS%c beT0{'Y@\0ZPQV{0O=[ \O(u0 N hQb/{_=[ZQvW,gt0W,g~0W,geeu [ OTgbLZQ-N.Y0 N~ZQ~~QV{T,g~ZQ~~vQ ZWc>yO;NINRf[eT ZWcz_hN Oll!h O`hQ!h^uXT]cRf[byf[SU\ W{Q_zfSORhQbSU\v-NVyrr>yO;NINNN^TcsN0 N Q[NsQf[b9eiSU\3z[SYef[0yx0L?e{t-Nv N͑N'Y NyTW,g{t6R^0mS͑'YL?eNy;N1ubcQ ~ZQYOƖSOQ[T 1ub~~[e0ZQY[[f[bL?e͑'Ye N/fZQYYXTvb[^R-^O0 V ZWcZQ{r^萟SR cgqr^萡{tCgP#r^萄v b0Ye0W{Q08hTvcw Q[f[bQ~~:ggvnSvQ#NvN Ogq gsQ z^cP!h~[r^萺N 6R[f[b0N~f[br^]\OĉR ^zOyt^{r^ TUSSW{Qce^zePhQĉvr^萡{t:g6R R:_[sP[^0r^ O^0ZP}Yr^]\O0 N ZWcZQ{NMbSR Q[f[bNMb]\OĉRT͑'YNMb?eV{ ReNMb]\OSO6R:g6R ~y{cۏf[bT{|NMb O^0^zePhQ[NXTT|N[f[]\O6R^ .^R㉳Q]\OTu;m-Nv[EV R:_ؚB\!kNMbW/ec :_S?el_T?el8T~0 mQ [f[bv``?el]\OT_]\O ZWc(u`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``fkň^u4Y WTL>yO;NIN8h_NmvWB\~~[L?el[ /ecNNOgqTꁄvz z_U\;mR /eceZQ>mNXI{~Nb~bXTSR~Nb~vsQ;mR [gTl;NZQ>mTeZQ>mNXNhb`Q ,TSa0 AS [f[b]O0qQRV0f[uOI{V~~TYeL]Nh'YO0 ,{Nag [LƖSO[T*NNR]#v~Tv6R^0ZQYfN\O:Nf[b;N#N ;NcZQYhQb]\O [ZQY]\O;N#N e\L``?el^TZQv^,{N#NNvL# #~~ZQY͑;mR0 ,{kQag ZQYfNSƖT;NcZQYO0f[bv͑'YT͑Ny_{1uZQYOxvzQ[0 ,{]Nag oRfNSvQNZQYYXT cgqR]bSfNYXbZP}YR{]\O TfN#0 ,{ASag oRfNSvQNZQYYXT[R{]\O-Nv͑Ny^SeTfN:yGlb ͑'Y^cZQYOxvzQ[0 ,{ASNag (WQ:ggTN~f[bzr^ZQ;`/e (WbZQY[ N ugq 0-NVqQNZQnfؚI{f[bWB\~~agO 0_U\]\O0 ,{ Nz bL?e[sP[~bNXTSL# ,{ASNag b/ff[bvl[NhN (Wf[bZQYv[ N ;Ncf[bL?e]\O /{_ZQvYee ~~[ef[bZQY gsQQ0LOؚI{YelI{ĉ[vTyLCg hQb#Yef[0yxTL?e{t]\O0 ,{AS Nag bL?e[sP[~bNXT:Nb0oRb0;`O^0 ,{ASVag bv;NL#/f N ~~bT[ef[bSU\ĉR0W,g{t6R^0͑L?eĉz6R^0͑'YYef[yx9eice0͑Rf[DnMneHh ~~6R[T[ewQSOĉz6R^T]\OR0 N ~~bT[ef[bQ~~:ggvneHh9hnc gsQĉ[T z^ cPoRbN NMQf[bQ~~:gg#N0 N ~~bT[ef[bNMbSU\ĉR0͑NMb?eV{T͑'YNMb] zR #Ye^ O^ cۏNN6R^Tel6R^9ei Onc gsQĉ[XNNXYe^NSQvQN]\ONXT0 V ~~bT[ef[b͑'YW,g^0t^^~9{I{eHh R:_"R{tT[vcw ^zePhQQc:g6R {tTObf[bDN 2"RΘi0 N ~~_U\YeYef[;mRTyf[xvz Q~f[yeTOSNN~g mS~T9ei0 mQ ~~_U\``T_Ye [f[uۏLf[M|{tv^[eVYRbYR _U\buT1\NRN]\O0 N ZP}Yf[b[hQ3z[TTRO]\O0 kQ ~~_U\f[b[YNAmNT\O OlNhf[b~{rT\ORf[0NMbTTW{Q0yf[xvz0f[/gNAmI{ gsQT\OOS cS>yOPc`0 ]N TZQYbJT͑'YQgbL`Q TYeL]Nh'YObJT]\O ~~YtYeL]Nh'YO0f[uNh'YO0]OOXTNh'YOTVXTNh'YO gsQL?e]\OvcHh0/ecf[bT~ZQ~~ l;NZQ>mWB\~~0O~~Tf[/g~~_U\]\O0 AS e\Ll_lĉTf[bz zĉ[vvQNLCg0 ,{ASNag f[bL?e]\O[Lb#6R0W,gSR:NƖSO0l;NƖ-N0bQ[0 ,{ASmQag b/ff[bvl[NhN hQb#f[bL?e]\O0 ,{ASNag bSƖT;NcbRlQO0bRlQOxvz0Ytf[bL?ee8^]\O-NwQSObcNZQYO[[v0 ,{ASkQag oRb cR]#YtR{VQv]\O Tb#0SbYXb Sur4Y#OSR{Vv]\ObvQNNyNR0bYQg f[b]\O1u#e8^L?e]\OvoRb;Nc0 ,{AS]Nag oRb[R{]\O-Nv͑Ny^SeTb:yGlb ͑'Y^cbRlQOxvzQ[0 ,{NASag f[b[Lb N~f[bN~{t0 ,{NASNag f[bQ:gg[LY;NN #6R0N~f[b[LZQ?eT-^O6R^0 ,{Vz [Lyf[l;NQV{ ,{NASNag 1uf[bR{[~~vsQ (WmeQgxvz0^l_Bla EQRvW@x N cQYtvsQ͑'Yb͑Nyv]\O`T^eHh ~[sP[bXTl]Ne͑'YRgkTcNOQ[0 ,{NAS Nag f[bZQ?e[UlQOSN0N[T[QV{v~TvQV{:g6R NeOS͑'YQV{vĉRT z^0[NN'`0b/g'`:_v͑Ny ^~ǏN[ċ0OSb/g0?eV{0l_T [NsQ^uXT]R)Rvv͑Ny ^ǏYeL]Nh'YObvQNe_ ^l,TS^uXT]va^0 ,{NASVag QmSf[bSU\ĉR0W,g^06R^^0r^ O^0͑'Y9eieHhT?eV{ceI{sQ|hQ@\v͑'YQV{ ^1ubRlQOǏTbZQYQ[0 ,{NASNag ^zS^upOe0OS gHe0vhQbvQV{Oo`S:g6R [OQ[Nyv/O=[`QۏLcwOhgSsSe~ck nxONRz)R[b0 ,{NASmQag Q~O\OQvQ[ NUO*NN N_d9eS Y g N Ta SNOYu _NSNT N~~~S f FO(W N~~~bf[bvsQO*g9eSbd勳Q[KNMR _{ZWQgbL0 ,{Nz OSЏL:g6R ,{NASNag ZQYfNTbhz?elaƋ0'Y@\aƋ vNON R:_V~0ZQYfN#OSZQY[sP[bXT]\O cwOhgZQYQ/{_=[ ;NROSZQYNbKNv]\OsQ| /ecb_U\]\O0 ,{NASkQag ^z[gl6R^ SeNAm]\O`Q ZQYfNTbɉ cgqNĉR khT[gl0ZQYO gsQYef[0yx0L?e{t]\OI{ ^(WOMR,TSbabRlQOv͑ ^(WOMR,TSZQYfNa0a NNvf NO _ۏNekNbca S_qQƋTQcNO0ƖSOQ[͑'YNyMR ZQYfN0bT gsQ[sP[bXT*N+R]0EQRl0 ,{NAS]Nag ZWcS͑~~u;m6R^ cknxЏ(uybċTbybċvfkhV _U\ygeP^v``eN =[_݋6R^ ZQYfNTb[gvN_ [g TvQN[sP[bXT_ [sP[bXTKN~8^NAm``0Nbca0 ,{ NASag R:_f[/g~~^ ePhQNf[/gYXTO:N8h_vf[/g{tSO|N~~gg ygc"}Yeclf[v gHe_0 ,{ NASNag S%cYeL]Nh'YOSO~~\O(u ePhQ^uXT]SNl;N{tTvcwv]\O:g6R0[LZQRlQ_T!hRlQ_ SeT^uXT]0OVSO0l;NZQ>m0yO T_I{bf[b͑'YQV{S[e`Q0=[ZQXTNh'YONhNg6RTcHh6R ePhQNhSN͑'YQV{0SR͑r^萨cPTl;Nċ0R-^ZQY gsQO0T|ZQXTOI{6R^0 ,{mQz vcwhgN#Nvz ,{ NASNag f[b~Tt^^8hTwY~~0wYYe]Y0^Y^?e^NbJTZQY[ Nv!h#6RgbL`Q v^cS N~vcwhg0f[b[sP[bXT(Wl;Nu;mO0Lċ0t^^]\O;`~-NbJT*NNgbL`Q0 ,{ NAS Nag ۏNekcؚ]\Of^0Ǐf[bQzSeZSO SelQ^f[bSU\`Q f[bv͑'YQV{T͑p]\O NSN^uf[`Nu;m[RvsQvNy cSvcw0[eZSOS fv Sete9eTS0 ,{ NASVag ^zePhQf[bO]\O6R^0b[[LcLryOlQ:y6R^0Oo`lQ_vQ[Sbbu01\N0Lyċ[0]DKfGS0ċOh!j0\MOX(u0~He]DRMNSvQ[^S_T^'Y^uT)RvvsQNlQ_vOo`0>yOlQ:yvQ[Sb6e90bu0W^I{͑'YNy0 ,{ NASmQag Oo`lQ_0lQ:yv;N nS:Nf[bQz0bb0bRlQ_hI{0 ,{ NASNag f[beOo`vS^1uZQY[ O~b~N#0f[bW,gOo`1uZQ?eRlQ[#6eƖ~ kJSt^S^N!k0 ,{kQz lQe[yb ,{ NASkQag f[b(WLe-N^%Ny`laxI{Yye_ meQWB\,TSaT^ EQRN>y`la0UNbOO]\O-Nv͑p0pTpp Np&^b gHec[Ty]\Ov_U\0 ,{VASNag ZWcBlwR[v]\O\OΘ c!P _wO0w݋ Lwe 'YR|{eNTO0%N$@$%%t&v&&&(÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ( (<(>() )))D*F*\*^*B+D++++,÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ,,,,,,,--....p/r////÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ //0011"2$222334444J5L5÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ L5`6b6 7 7"7$7Z7\7777777 8 8.8÷{ocWK?3CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ .80888N9P99999P:R:::::::÷{ocWK?1CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ ::::::::::$;&;*;,;8;:;<;@;D;F;R;T;V;˿~qg\R?$0JCJOJQJaJmHsHnHtHUCJOJQJaJ0JCJOJQJaJCJOJQJaJU0JCJOJQJo(aJ0JU0JU CJo(aJCJOJPJo(aJCJo(aJUCJo(aJUCJOJPJo(aJCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5V;X;\;^;d;f; CJo(aJ0JCJOJQJo(aJ0JCJOJQJo(aJCJOJQJaJU$8 z z pwk dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD`dXD2YD2a$$G$ dG$WD` dG$WD` dG$WD`dXD2YD2a$$G$ da$$G$ dDa$$G$ pVptT{o dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` 6^Xx&Zvj dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD`dXD2YD2a$$G$ dG$WD` X N vj dG$WD`dXD2YD2a$$G$ dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` &66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh(-4P9&;f;,-./012345 Gz Times New Roman-([SO;WingdingsA$ Arial Narrow7 eck\h[{SO- |8ўSOA4 wiSO_GB2312wiSO;4 N[_GB2312-4 |8N[ZWcyf[SU\ mS9eiRe_o(u7buQ QhF7b{G&b{Gf /Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2P)?h* *k$DGL[a(tCv| _5 ,x5hwF\rxLUro-Xkhi c&G5'l'H(l$):g-+0W&2]i264W59S=(>`>1-?@C? AWAMDNE2OF:IK]L7cL`MbnOlQHuQ{:RToSSYZ-7\!`(`= bmb7.d\]d-2er4eg&5g+hNEkSkfk;l.mNQmq-qhsisks9}v xxJyzFz0i}h'UQ]8 K =;jsDG#$RW 7gp/DEGGtej IP+6}c[< E|Gpo8R:7n oSp {{#.<4.%|cqgyT\ z[<rhv6^@TT #@D9'"YU _:> XZ4!@Z El !( J( `B c .()1 v~ 3"`B c .()1 v~ 4"* 3 ?ghq"t"t ! !@ !.""j##@$%v&& (>(qdXD2YD2a$$G$ dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD`dXD2YD2a$$G$ dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` >( ))F*^*D++,,,,-}q dG$WD` dG$WD` dG$WD`dXD2YD2a$$G$ dG$WD` dG$WD` dG$WD`dXD2YD2a$$G$ dG$WD` dG$WD` dG$WD` -..r///01$22344vj dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD`dXD2YD2a$$G$ dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` 4L5b6 7$7\7777 8088P9vj dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD`dXD2YD2a$$G$ dG$WD` dG$WD` dG$WD` P999R::::::::::&;{q dHG$ dG$ da$$G$ da$$G$ da$$G$ da$$G$ da$$G$ dG$WD`dXD2YD2a$$G$ dG$WD` dG$WD` dG$WD` dG$WD` &;(;*;<;>;@;^;`;b;d;f; dHG$ 9r h`hh]h 9r 9r 9r &`#$ 9r h`hh]h 9r 9r 9r &`#$ 9r &dP 9r ,. A!#2"$%S2P18